Lærerveiledning

Årlig møtes verdens ledere under FNs klimatoppmøte for å finne en løsning på klimautfordringene. Under forhandlingene i Paris kom de frem til en klimaavtale som nå skal tre i kraft, men hvem som skal gjøre hva, er ennå ikke helt avtalt.

“Klimatoppmøte i skolen” kan bidra til å oppfylle kompetansemål i flere fag (for eksempel naturfag, samfunnsfagene, norsk eller geografi). Opplegget kan gjennomføres på fem timer på en dag, eller spredt over flere dager. Opplegget kan gjennomføres i ett fag, eller som et samarbeid mellom flere fag.

Teknologirådet har utviklet “Klimatoppmøte i skolen” i samarbeid med Miljøverndepartementet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no

Time Aktivitet Praktisk
 1 ABC om Klimaforhandlinger Plenum: Dele inn i grupper, se presentasjon
 2-3 Forberedelse Grupper: Løse oppgaver og forberede innlegg. Elevene må ha tilgang til Internett
 4 Forhandlinger Plenum: Debattere tre spørsmål
 5 Oppsummering og diskusjon Plenum: Elevene går ut av rollene og representerer nå seg selv

 

Se linkene under:

Mål og forutsetninger

Målet med undervisningsopplegget er at elevene utvikler kunnskap og engasjement rundt klima. Oppgaven krever gruppearbeid, samt å finne, vurdere, bearbeide og presentere informasjon, for
til slutt å ha evnen til å bruke dette i en debatt.

Forutsetninger for gjennomføring:

 • Elevene må kjenne til begrepet ”global oppvarming”
 • Elevene må ha tilgang til Internett under forberedelsene

Etter endt gjennomføring vil elevene ha reflektert over følgende spørsmål:

Global oppvarming

 • Hva er det?
 • Hvilken effekt har det på ulike land?
 • Hva kan ulike land gjøre for å redusere klimagassutslipp?

Globale klimaforhandlinger

 • Hva er klimaforhandlinger og hvordan foregår det?
 • Hva er de viktigste dilemmaene i de globale forhandlingene?
 • Hvilke interessekonflikter finnes mellom ulike typer land (fattig/rik)?
 • Hvordan fremstilles klimautfordringen i media? Er alle enige om hva som bør gjøres i forbindelse med global oppvarming eller er det forskjellige meninger? Hvorfor er forskjellige land og interesseorganisasjoner uenige?

Gjennomføring i klassen

1. time: ABC om klima og klimaforhandlinger

I første time ønsker læreren velkommen til Klimatoppmøtet. FNs klimatoppmøte finner sted i Paris i november, og nå skal klassen ha sitt eget toppmøte for å finne en løsning på klimaproblemet. Før presentasjonen deles klassen i grupper som representerer land og organisasjoner.

Gruppe Land/organisasjoner Antall elever
Industriland Norge
USA
3-4 elever
3-4 elever
Overgangsland Brasil
Kina
3-4 elever
3-4 elever
Utviklingsland Mosambik
Maldivene
3-4 elever
3-4 elever
Organisasjoner ZERO
Norsk olje og gass
2-3 elever
2-3 elever
Pressekorpset Journalister 2-3 elever
FNs generalsekretær Lærer

 

ZERO, Oljeindustrien og pressekorpset har 2-3 elever i hver gruppe. Resten av elevene fordeles på land (3-4 i hver gruppe). Hvis det ikke er mange nok elever til å lag grupper for alle land er det viktig at i hvert fall ett land i hver kategori (industri-, overgangs-, og utviklingsland) er representert.

Hvis klassen består av under 16 elever bør ZERO, Oljeindustrien og/eller pressekorpset kuttes.

Klassen ser på introduksjonspresentasjonen (se på www.klimamøte.no – NB! Denne er under produksjon!). Her får delegatene informasjon om global oppvarming og internasjonale klimaforhandlinger. Presentasjonen inneholder også en instruks om hvordan resten av opplegget forløper.
Lærer kan gjerne oppsummere viktige poeng fra presentasjonen:

 • Ulike kategorier land (industriland, overgangsland og utviklingsland) – ulike land føler ulikt ansvar
 • FNs klimapanel anbefaler at industriland reduserer utslipp med 25-40% for å begrense oppvarmingen til 2 grader

Det er viktig at elevene går inn i rollen og argumenterer ut i fra landets interesser og ikke personlige overbevisninger.
Hvert land og organisasjon får tildelt sakspapirer (fakta, forhandlingstips og oppgaver tilpasset hvert land/organisasjon) som de vil bruke i forberedelsene. Pressekorpset, som skal formidle informasjon om forhandlingene som helhet, må sørge for å kommunisere med de ulike gruppene for å skaffe seg et overblikk over landenes ulike interesser og meninger. Start forberedelsene (se neste time) hvis det er tid.

2. og 3. time: Forberedelse

Delegasjonene løser oppgavene i sakspapirene (finn navn til hver enkelt, ta stilling til forhandlingsspørsmålene, lag en appell). Målet er at hver enkelt delegasjon finner ut hva landet/organisasjonen de representerer står for og utvikler argumenter som svarer på forhandlingsspørsmålene. Pressekorpset bestemmer seg for hvilket tema de vil fokusere på og starter sin research. De kan også gjøre intervjuer med de ulike partene underveis.
Internett er et viktig verktøy for å finne informasjon. På nettstedet www.klimamøte.no vil elevene finne lenker og tips.

OBS. Noen klasser vil kunne trenge mer tid til å forberede seg på forhandlingene. Her må lærer gjøre en vurdering om to timer forberedelse er nok for sin klasse.

4. time: Forhandlinger

Klasserommet rigges til debatt med pulter i firkantformasjon. Generalsekretæren (lærer) organiserer en kort runde der alle land og organisasjoner presenterer seg (land/organisasjon og navn på hver deltaker).
Forhandlingsregler: Det er ikke lov å ta ordet uten at generalsekretæren har gitt tillatelse. Generalsekretær leser opp: ”Det er stor enighet om at vi står foran en av historiens største utfordringer og det er et akutt behov for å få på plass en internasjonal klimaavtale. Et av de viktigste spørsmålene er hvor stort ansvar de ulike landene skal ta. I klimaforhandlinger skiller vi ofte mellom tre kategorier land:

 • Industriland (rike utviklede land som Norge og USA)
 • Overgangsland (land med raskt voksende økonomi og høye utslipp som Kina og Brasil)
 • Utviklingsland (fattige land med begrenset vekst som Mosambik og Maldivene)”

På Klimatoppmøtet i skolen skal det forhandles over tre spørsmål. Generalsekretæren leser opp første spørsmål med svaralternativer og to delegasjoner holder hvert sitt forberedte innlegg.
Deretter debatteres spørsmålet i 5-10 minutter før man går videre til neste spørsmål.

5. time: Diskusjon i klassen

Elevene går ut av rollen som representanter for ulike land/organisasjoner og representerer nå seg selv. Ta gjerne et par minutter i plenum til å reflektere over rollespillet. Var det vanskelig å sette seg inn i rollen som land eller organisasjon? Hvordan føltes det å prøve å få gjennomslag for argumentene? Hvilket inntrykk fikk elevene av internasjonale forhandlinger?
Den siste oppgaven går ut på å lage en anbefaling: Hva synes klassen det er viktig at Norge står for i klimaforhandlingene?
Anbefalingen starter slik: ”Klasse (10b) på (Tæruddalen skole) mener at…”
Etter timen registrerer læreren anbefalingen på www.klimamøte.no.
Etter debatten:
Læreren registrerer forhandlingsresultatene og anbefalingen på www.klimamøte.no. Ved å registrere resultatet kan klassen:
Sammenligne resultater
Elevene kan gå inn å se egne resultater og sammenligne med andre klasser.

 

Ønsker du å ta utgangspunkt i en ferdig presentasjon? Last ned her.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00