Kompetansemål

Vg1

Geografi

Landskap og klima
Gjøre greie for forhold som bestemmer vær- og klimaforhold i Norge.
Drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hvilke virkninger disse har på samfunn som blir rammet.

Samfunnsfag

Utforskeren
Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep.

Bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenlikne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere formålet og relevansen til kildene.

Politikk og demokrati
Diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem.

Internasjonale forhold
Definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdssamfunnet.

Definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering.

Naturfag

Forskerspiren
Skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger.

Drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder.

Bærekraftig utvikling
Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling.

Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Norsk

Muntlig kommunikasjon

Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner.

Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon
Vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier.

Innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett.

10. klasse

Samfunnsfag

Geografi
Fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn.

Undersøke hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verda og drøfte premisser for bærekraftig utvikling.

Undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt.

Naturfag

Forskerspiren
Identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk.

Mangfold i naturen
Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Norsk

Muntlig kommunikasjon
Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.

Skriftlig kommunikasjon
Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget.

Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium.

Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00