Hva skjer med økte utslipp? Ulike utviklingsbaner

Utviklingsbanene presentert i FNs Klimapanels femte hovedrapport beskriver ulike scenarioer av hvordan verden kan komme til å se ut fremover. Utviklingsbanene bygger på ulike klimamodeller og er utviklet av en rekke forskere fra forskjellige fagfelt. Utviklingsbanene forkortes ofte til ”RCP” – Representative Concentration Pathways.
RCP 2.6 – lave utslipp
Karakteriseres av:

 • Fallende oljeforbruk
 • Lavere energiintensitet
 • En verdensbefolkning på ni milliarder i 2100
 • Økt bruk av dyrket mark grunnet produksjon av bioenergi
 • Mer husdyrhold
 • Metanutslipp redusert med 40 prosent
 • CO2-utslipp på dagens nivå frem til 2020, deretter nedgang og negative i 2100
 • CO2-konsentrasjonene når toppen rundt 2050, etterfulgt av en moderat nedgang til omtrent 400 ppm i 2100

RCP 4.5 – middels utslipp
Karakteriseres av:

 • Lavere energiintensitet
 • Mange skogplantingsprogram
 • Avtakende bruk av dyrket mark og gressletter, som følge av økte avlinger og endret kosthold
 • Streng klimapolitikk
 • Stabile metanutslipp
 • CO2-utslipp øker litt før de avtar fra 2040 og utover

RCP 6 – middels utslipp
Karakteriseres av:

 • Tung avhengighet av fossile brensel
 • Middels energiintensitet
 • Økt dyrket mark, men mindre gressletter
 • Stabile metanutslipp
 • CO2-utslipp når toppen i 2060, 75 prosent over dagens nivå, for så å gå ned til 25 prosent over dagens nivå

RCP 8.5 – høye utslipp
Denne banen er i tråd med en fremtid hvor ingen flere politiske tiltak er satt i gang for å redusere klimagassutslipp. Kalles også for «business as usual» banen.
Karakteriseres av:

 • Tre ganger dagens CO2-utslipp innen 2100
 • Rask økning i metanutslipp
 • Økt bruk av areal til dyrket mark og gressletter, drevet av befolkningsveksten
 • Befolkning på 12 milliarder i 2100
 • Svakere teknologisk utvikling
 • Tung avhengighet av fossilt brennstoff
 • Høy energiintensitet
 • Ingen implementert klimapolitikk

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00