Utslippskilder – hvor kommer utslippene fra?

Naturlige fenomener

  • Variasjoner i jordas bane rundt sola
  • Solaktivitet (solinnstrålingen eller andre faktorer knyttet til sola).
  • Vulkanutbrudd (naturlige partikler)
  • Naturlige, interne svingninger (for eksempel endringer i havstrømmene)

Menneskelige aktiviteter

Menneskeskapte utslipp av CO2 er hovedsakelig knyttet til forbrenning av fossilt brensel (kull, olje og gass) til framdrift av biler, båter og fly, for oppvarming av boliger og næringsbygg og for energi til industrien.
Regnskog binder mye karbon, og nedhugging av store områder med skog som ikke beplantes på nytt fører også til store utslipp av drivhusgasser.
Etter CO2 er det metan som bidrar mest til oppvarmingen. Økningen i metankonsentrasjonen skyldes husdyrhold, ris-produksjon, brenning av biomasse, søppelfyllinger og produksjon og forbruk av fossile brensler.

Status Norge 2015

utslipp2015

Kilder til klimagassutslipp i Norge i 2015. Tall hentet fra SSB.

 

 

I 2015 var de norske innenlandske klimagassutslippene 53,9 millioner tonn CO2 -ekvivalenter. Olje- og gassutvinning den viktigste kilden til klimagassutslippene. Veitrafikk sto for 10,3 prosent av utslippene. Utslipp fra energiforsyning utgjorde om lag 1,7 prosent av utslippene i 2015.

Klimatoppmøte i skolen driftes av Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Kontakt oss

Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening

v/Tekna Klima
Postboks 2313 Solli,
0201 Oslo
Tlf: 22 94 75 00